Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til formål at understøtte en sammenhængende decentral erhvervsfremmestrategi og indsats. Bestyrelsen har også til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser.  

Erhvervshus Nordjylland - det nordjyske erhvervshus – er placeret i Aalborg og med filial på Mors. Erhvervs­husene skal fungere som stærke tværkommunale kompetencecentre og samle de specialiserede fagli­ge kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.  

Den kommunale erhvervsindsats løses individuelt i den enkelte kommune. Arbejdsdelingen mellem kommuner og erhvervshuse indebærer, at kommunerne bl.a. skal tilbyde virksomhederne grundlæggende erhvervsfremmeydel­ser som 1:1 behovsafklaring i virksomhederne og iværksættervejledning)samt kan varetage lokal erhvervsud­vikling og udvikling af lokale rammevilkår.