AFSLUTNINGSKONFERENCE 31. JANUAR 2020

Skal du investere i nyt fartøj eller udstyr? Så kom til afslutningskonference den 31. januar i Frederikshavn. Her kan du blive inspireret til at optimere dit fiskefartøj i størrelsen 15-24 meter efter de nyeste standarder.

Læs mere og tilmeld dig

_____________________________________________________

Status - oktober 20019

PROJEKTET ER INDE I SIN SIDSTE FASE

Projekt ’Fremtidens modulære fiskefartøj’ har nu kørt i 2 år og 6 måneder, og er nu gået ind i Fase 3 og Fase 4, som er udarbejdelsen af rapport vedr. Endeligt Koncept og Vedligeholdelseskoncept for Fremtidens Modulære Fiskefartøj.

Ved udgangen af februar måned 2019 afsluttedes det Foreløbige Koncept med en omfattende rapport som kan downloades nedenfor. Det Foreløbige Koncept omfatter en analyse af udviklingsmuligheder på en række parametre, og beskriver fartøjernes generelle estimerede karakteristika, herunder størrelse, fart, lasteevne, grejtyper etc. samt de teknologiske udviklingsmuligheder og innovative løsninger med henblik på at opnå de sandsynlige optimeringer og besparelser med hensyn til energiforbrug samt drift og vedligeholdelse. Desuden beskrives de generelle estimerede tekniske muligheder og løsninger i forhold til arbejdsmiljøkrav. 

Det Foreløbige Koncept er udviklet i den første runde i koncept- og designspiralen og har omsat de generelle krav og ønsker fra behovsanalysen til et grundlag for at kunne udvikle det endelige koncept for fartøjet. Udviklingsarbejdet i det foreløbige koncept har bestået i at undersøge og beskrive, hvorledes man ved sammenstilling af forskellige teknologier og moderne hydrodynamiske principper kan optimere fartøjet til nutidige krav om effektivitet, såvel i forhold til energiforbrug som i forhold til drift og vedligeholdelse og arbejdsmiljø. Desuden er muligheden for at opbygge fartøjerne modulært beskrevet og vurderet. Det foreløbige koncept skal tillige beskrive hvorledes øvrige krav og ønsker som er fremkommet i behovsanalysen, forventes at kunne inddrages i det endelige koncept.

Det Foreløbige Koncept har siden dannet grundlag for fornyet drøftelse med interessenterne af mere specifikke udviklingsmuligheder i forhold til behovsafklaringen, og danner således grundlag for næste hovedaktivitet, udvikling af Endeligt Koncept. 

Den analyse som er gennemført, har bekræftet projektets antagelser om, at markedet for mindre fiskefartøjer ligger i segmentet imellem 15 og 24 meter LOA. 

Forudsigelsen for socioøkonomisk afkast og flådestørrelse i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat viser, at trawlere mellem 15 og 24 meter vil være det mest profitable fiskefartøj, og dermed vil være den fartøjskategori der vil blive foretrukket, når der skal bygges nye fartøjer eller der skal ombygges på eksisterende fartøjer. Samtidig vil indtjeningen sikre, at der kan opnås en rentabel aktivitet i dette fartøjs segment, med det forbehold at ”Det er svært at spå – især om fremtiden”. 

I segmentet er der en lang række muligheder for at optimere fartøjet, i forhold til eksisterende traditionelle fartøjer, såvel hvad angår skrogopbygning, fremdrivning, skibssystemer og fangstbehandlingssystemer, som generelle energi- og driftsbesparelser og optimering af arbejdsmiljø- og sikkerhed i fartøjet. 

Download hele statusbeskrivelsen

Download FMF foreløbigt koncept 

Her kan du downloade general arrangementer for forskellige udgaver af henholdsvis et 17 meter og 24 meters fartøj:

17 meter fiskeskib type 1
17 meter fiskeskib type 2
17 meter fiskeskib type 7
17 meter fiskeskib type 8
24 meter trawler rev 0
24 meter trawler rev 3

________________________________________________

Status - april 2018

FREMTIDENS MODULÆRE FISKEFARTØJ TAGER FORM

Projekt ’Fremtidens modulære fiskefartøj’ har nu kørt i ni måneder - og projektpartnerne kunne den 26. marts 2018 præsentere første analyseresultat i udviklingen af et nyt innovative koncept for et modulært, energibesparende og vedligeholdelsesoptimeret fiskefartøj til kyst – og kystnært fiskeri. Dette på baggrund af de seneste måneders tætte dialog med fiskerne, spørgeskemaundersøgelse og udarbejdelse af driftsprofiler for de udvalgte fiskefartøjer.

________________________________________________

Tidligere:

Referat fra opstartskonferencen / 16. juni 2017

Principperne for konstruktion, bygning og indretning af fiskefartøjer imellem 15 og 30 meter, som i dag anvendes til kyst- og kystnært fiskeri, er i store træk uændrede de seneste årtier. Fartøjerne er stort set ikke udviklet efter moderne hydrodynamiske, funktions-, drifts-, energibesparende og arbejdsmiljørelaterede principper og muligheder, en udvikling der kun er set i de større pelagiske og demersale fiskeskibe. De små fartøjer er desuden dårligt tilpasset til de ydre vilkår som eksisterer i form af fiskeri- og arbejdsmiljølovgivning samt kvotesystemer m.m.

Projektpartnernes vision er, i samarbejde med DTU Aqua, at udvikle et innovativt koncept for et modulært, energibesparende og vedligeholdelsesoptimeret fiskefartøj til kyst- og kystnært fiskeri. Det er indledningsvis hensigten, at udvikle koncepten for et fartøj på ca. 17 meter som kan skaleres ned til under 15 meter, samt et fartøj på op til 24 meter. Det er hensigten at ”modularisere” og indrette fartøjet således, at det kan anvendes driftsmæssigt optimalt, og effektivt og hurtigt kan omstilles til forskellige typer fiskeri. Det er ikke hensigten, at udvikle nye eksperimentelle systemer, komponenter eller fangstredskaber, men der imod innovativt at anvende og integrere den nyeste eksisterende teknologi i fartøjet. I samarbejde med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og fiskerne bliver fartøjet også indrettet med fokus på arbejdsmiljø for at fremme sikkerheden og forebygge arbejdsskader.

Projektet starter i princippet på ”et stykke blankt papir,” og det er helt centralt for projektet - som det første, at inddrage fiskerne, så koncepten opfylder deres aktuelle ønsker og behov til et moderne fiskefartøj. Ud fra fiskernes behovsbeskrivelse vil projektgruppen derefter udarbejde et koncept som kan udformes som et grundkoncept for skrog, fremdrivning og kontrolsystemer, vedligeholdelse m.v. samt et idekatalog til modularisering af fartøjets øvrige systemer, herunder fangst- og fangstbehandlingsudstyr. Tanken er at fiskeren derefter selv kan vælge opbygningen af sit fartøj og vælge de moduler af udstyr som passer til hans fiskeri og kvoter.  

Projektets partnere:

  • JOBI Værft A/S, Projektejer
  • ShipCon ApS, Projektpartner
    SafeEx ApS, Projektpartner
  • Strandby Fiskerihavn S/I, Repræsentant for fiskerne
  • Strandby Fiskeriforening, rådgivning
  • Erhvervshus Nord, Projektledelse og –administration
  • DTU Aqua, tilknyttet videns-institution 

Der er desuden mulighed for at tilknytte nye partnere i løbet af projektet, ligesom der forventes samarbejde med en række interessenter og virksomheder indenfor fiskeriområdet.

Budget
3.835.000,- kr. - hvoraf EU støtten udgør 1.917.500,- kr. og resten medfinansieres af partnerne.

Løbetid

Projektet er planlagt til at løbe frem til udgangen af februar 2020. Projektet er opdelt i 3 faser: Behovsafklarings-, Foreløbigt koncept- og Konceptfasen.